Garantie.

1. Dekking

Ngenco Limited garandeert dat Ultra-Fast voor een periode van vijf (5) jaar na het aanbrengen vrij zal zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten, inclusief maar niet beperkt tot: verkleuring, vlekken, barsten, blaasvorming en onthechting.

2. Garantievoorwaarden

2.1. Ultra-Fast moet worden aangebracht door een erkend Ngenco-installateur volgens de      voorgeschreven toepassingsinstructies. Defecten die het gevolg zijn van het niet correct aanbrengen van Ultra-Fast worden niet gedekt door deze garantie.

2.2. De koper dient ervoor te zorgen dat controles van de producttoepassing om de zes (6) maanden door de oorspronkelijke Erkende Ngenco Installateur worden uitgevoerd en in het garantieboekje worden genoteerd.

2.3. De koper dient het originele garantieboekje en een kopie van de originele factuur met vermelding van de toegepaste dekking te bewaren.

3. Procedure voor vorderingen

3.1. De enige en exclusieve oplossing van de koper voor schending van deze garantie is om terug te keren naar de oorspronkelijke erkende installateur van Ngenco en de vervanging of rectificatie van het defecte product te bespreken.

3.2. Om aanspraak te maken op deze garantie dient de koper contact op te nemen met het Ngenco Erkend Installatiecentrum waar de toepassing werd uitgevoerd. In het geval dat de koper niet in staat is om contact op te nemen met de oorspronkelijk door Ngenco erkende installateur, dient de koper contact op te nemen met het hoofdkantoor van Ngenco Limited per telefoon op +44 330 024 5981 of per e-mail op warranty@ngenco.com.

3.3. Het originele garantieboekje en een kopie van de originele factuur moeten aan Ngenco worden verstrekt om een claim te kunnen verwerken.

3.4. De koper dient binnen een redelijke termijn na vaststelling dat het product niet voldoet aan de garantie, de Ngenco Geautoriseerde installateur hiervan op de hoogte te stellen.

3.5. De koper moet de Ngenco Erkende installateur toestaan om de auto en het Ultra-Fast product te onderzoeken om vast te stellen of het product defect is.

3.6. Indien de door Ngenco erkende installateur vaststelt dat het product defect is, zal Ngenco een erkende installateur regelen om Ultra-Fast te verwijderen en opnieuw aan te brengen op de gebieden die onder de garantie vallen, zonder kosten voor de koper, inclusief onderdelen en arbeidsloon.

3.7. Terugbetalingen zullen uitsluitend naar goeddunken van Ngenco Limited gebeuren, de uitgifte van een dergelijk krediet of terugbetaling zal zich beperken tot de oorspronkelijke aankoopprijs van het defecte gedeelte.

4. Uitsluitingen

4.1. Deze garantie geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van:

a) verwaarlozing of nalatigheid van de koper.

b) wijzigingen aan het product.

c) schade veroorzaakt door natuurrampen.

d) abnormale inslag van wegpuin.

e) ongevallen of botsingen.

f) opzettelijke schade van welke aard dan ook.

g) het niet toepassen van Ultra-Fast in overeenstemming met de voorgeschreven toepassingsinstructies – er mogen geen vervangingen voor reductiemiddelen/verdunners, katalysatoren/verharders of additieven worden gebruikt. Mengverhoudingen en toepassingsinstructies moeten worden opgevolgd om te verzekeren dat het product aan de programmanormen voldoet.

h) toepassingen uitgevoerd door iemand anders dan een door Ngenco erkende installateur – deze producten zijn ontworpen om alleen te worden toegepast door professioneel opgeleid personeel, met gebruikmaking van de juiste apparatuur, en zijn niet bedoeld voor verkoop aan het grote publiek.

4.2. Deze garantie is niet overdraagbaar en is alleen geldig voor de oorspronkelijke koper.

5. Beperking van de aansprakelijkheid

5.1. Niets in deze garantie zal de aansprakelijkheid van Ngenco Limited beperken of uitsluiten voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, schending van de voorwaarden geïmpliceerd door artikel 12 van de Sale of Goods Act 1979 of defecte producten onder de Consumer Protection Act 1987, of enige zaak met betrekking waartoe het onwettig zou zijn om aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken.

5.2. Onder voorbehoud van clausule 5.1 hierboven:

  1. a) Ngenco Limited’s totale aansprakelijkheid jegens de koper met betrekking tot alle verliezen die voortvloeien uit deze garantie zal in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van de applicatie.
  2. b( Ngenco Limited zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn jegens de koper, ook niet in geval van nalatigheid, voor enig verlies van winst, of enige indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met deze garantie.
  3. c) Geen enkele vertegenwoordiger of agent van Ngenco is gemachtigd om enige garantie of waarborg te geven of enige verklaring af te leggen die in strijd is met deze garantie.
  4. d) Geen enkele verklaring van afstand, wijziging, toevoeging of wijziging van de voorgaande voorwaarden zal geldig zijn, tenzij schriftelijk gedaan en ondertekend door een leidinggevende functionaris van Ngenco Limited.

5.3. Ngenco Limited behoudt zich het recht voor om op elk moment producten te verwijderen uit of toe te voegen aan de lijst van Ultra-Fast producten die onder deze garantie vallen.

 

4. Uitsluitingen

4.1. Deze garantie geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van:

a) verwaarlozing of nalatigheid van de koper.

b) wijzigingen aan het product.

c) schade veroorzaakt door natuurrampen.

d) abnormale inslag van wegpuin.

e) ongevallen of botsingen.

f) opzettelijke schade van welke aard dan ook.

g) het niet toepassen van Ultra-Fast in overeenstemming met de voorgeschreven toepassingsinstructies – er mogen geen vervangingen voor reductiemiddelen/verdunners, katalysatoren/verharders of additieven worden gebruikt. Mengverhoudingen en toepassingsinstructies moeten worden opgevolgd om te verzekeren dat het product aan de programmanormen voldoet.

h) toepassingen uitgevoerd door iemand anders dan een door Ngenco erkende installateur – deze producten zijn ontworpen om alleen te worden toegepast door professioneel opgeleid personeel, met gebruikmaking van de juiste apparatuur, en zijn niet bedoeld voor verkoop aan het grote publiek.

4.2. Deze garantie is niet overdraagbaar en is alleen geldig voor de oorspronkelijke koper.

5. Beperking van de aansprakelijkheid

5.1. Niets in deze garantie zal de aansprakelijkheid van Ngenco Limited beperken of uitsluiten voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, schending van de voorwaarden geïmpliceerd door artikel 12 van de Sale of Goods Act 1979 of defecte producten onder de Consumer Protection Act 1987, of enige zaak met betrekking waartoe het onwettig zou zijn om aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken.

5.2. Onder voorbehoud van clausule 5.1 hierboven:

  1. Ngenco Limited’s totale aansprakelijkheid jegens de koper met betrekking tot alle verliezen die voortvloeien uit deze garantie zal in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van de applicatie.
  2. Ngenco Limited zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn jegens de koper, ook niet in geval van nalatigheid, voor enig verlies van winst, of enige indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met deze garantie.
  3. Geen enkele vertegenwoordiger of agent van Ngenco is gemachtigd om enige garantie of waarborg te geven of enige verklaring af te leggen die in strijd is met deze garantie.
  4. Geen enkele verklaring van afstand, wijziging, toevoeging of wijziging van de voorgaande voorwaarden zal geldig zijn, tenzij schriftelijk gedaan en ondertekend door een leidinggevende functionaris van Ngenco Limited.

5.3. Ngenco Limited behoudt zich het recht voor om op elk moment producten te verwijderen uit of toe te voegen aan de lijst van Ultra-Fast producten die onder deze garantie vallen.