Algemene voorwaarden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN (BEDRIJVEN EN CONSUMENTEN)

INLEIDING

Gelieve deze verkoopvoorwaarden aandachtig te lezen. U zal gevraagd worden uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze verkoopvoorwaarden alvorens een bestelling te plaatsen voor producten van onze website.

INTERPRETATIE

In deze verkoopvoorwaarden betekent “wij” Ngenco (en “ons” en “onze” zullen overeenkomstig worden opgevat); en “u” betekent onze klant of potentiële klant voor producten (en “uw” zal overeenkomstig worden opgevat).

BESTELLINGSPROCES

De reclame voor producten op onze website vormt een “uitnodiging tot aankoop”, en uw bestelling van producten vormt een contractueel aanbod. Er komt geen overeenkomst tot stand tussen u en ons, tenzij en totdat wij uw bestelling accepteren in overeenstemming met de hieronder beschreven procedure.

Om een contract te sluiten om producten van ons te kopen, moet u de volgende stappen ondernemen:

 • Voeg de producten die u wenst te kopen, door middel van uw gepersonaliseerde login, toe aan uw winkelwagen en ga vervolgens naar de kassa.
 • Selecteer de verzendmethode van uw voorkeur, bevestig uw bestelling en uw instemming met deze verkoopvoorwaarden.

Wij sturen u dan een eerste ontvangstbevestiging gevolgd door een factuur inclusief verzendkosten, op welk moment uw bestelling een bindend contract wordt.

–   Wij zullen geen kopie van deze verkoopvoorwaarden bewaren, specifiek met betrekking tot uw bestelling. Wij kunnen de versie van deze verkoopvoorwaarden op de website van tijd tot tijd bijwerken, en wij garanderen niet dat de versie waarmee u hebt ingestemd, toegankelijk blijft. Wij raden u daarom aan een kopie van deze verkoopvoorwaarden te downloaden, af te drukken en te bewaren voor uw administratie.

De enige taal waarin wij deze verkoopvoorwaarden verstrekken is het Nederlands. Voor de engelse versie kunnen wij u doorverwijzen naar https://ngenco.com/terms-conditions/.

Voordat u uw bestelling plaatst, hebt u de mogelijkheid om na te gaan of u invoerfouten hebt gemaakt door de winkelwagen te controleren voordat u uw bestelling bevestigt. U kunt eventuele invoerfouten corrigeren voordat u uw bestelling plaatst door de hoeveelheden te wijzigen of de bestelling te annuleren en het proces opnieuw te starten.

DE PRODUCTEN

Ngenco Ultra-Fast Spray Wrap wordt geleverd in metalen containers van diverse maten.

PRIJZEN EN BETALING

De prijzen van de producten staan vermeld op onze website. De website bevat een groot aantal producten, en het is altijd mogelijk dat sommige prijzen op de website onjuist zijn.

Wij controleren de prijzen als onderdeel van onze verkoopprocedures, zodat de juiste prijs van een product op uw factuur wordt vermeld.

Naast de prijs van de producten betaalt u een toeslag voor de verzending, die op uw factuur wordt vermeld.

Betaling is verschuldigd bij ontvangst van de factuur

Wij kunnen de producten achterhouden als het bedrag niet volledig (in vrijgemaakte fondsen) van u is ontvangen.

De prijzen op de website zijn exclusief belasting over de toegevoegde waarde.

Betaling voor alle producten dient te geschieden op de aangegeven wijze op de factuur.

De prijzen voor producten kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd, maar wijzigingen zullen geen invloed hebben op bestaande contracten die zijn overeengekomen en in werking zijn getreden.

Indien u een betaling aan ons betwist, moet u onmiddellijk contact met ons opnemen en ons alle details van uw vordering bezorgen.

Als u een onterechte credit card, debit card of andere charge-back indient, dan zult u ons binnen [7] dagen na de datum van de charge-back moeten betalen:

Een bedrag gelijk aan het bedrag van de charge-back:

 • Alle kosten van derden die door ons zijn gemaakt in verband met de charge-back (inclusief kosten gemaakt door onze of uw bank, betalingsverwerker of kaartuitgever).
 • Een administratieve vergoeding van 50 EURO (inclusief BTW); en (iv) al onze redelijke kosten, verliezen en uitgaven die wij hebben moeten maken om de bedragen waarnaar in deze paragraaf wordt verwezen terug te vorderen (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten en incassokosten).

[Onverminderd onze andere rechten, als u een ongerechtvaardigde credit card, debit card of andere charge-back indient, dan kunnen wij alle contracten tussen u en ons onder deze verkoopvoorwaarden beëindigen door u een schriftelijke kennisgeving van beëindiging te geven].

[Voor alle duidelijkheid, als u de bron van een vermelding op uw kaartafschrift of andere financiële afschriften niet herkent of zich deze niet herinnert en een charge-back uitvoert; als gevolg daarvan zal dit een ongerechtvaardigde charge-back vormen].

 1. UW GARANTIES

U garandeert ons dat:

 • u wettelijk in staat bent om bindende contracten af te sluiten, en dat u de volledige autoriteit, bevoegdheid en capaciteit heeft om in te stemmen met deze verkoopvoorwaarden;
 • de informatie in uw bestelling juist en volledig is; en
 • u in staat zult zijn om de levering van de producten in ontvangst te nemen.

LEVERINGSBELEID

Alle producten worden geleverd vanuit België.

Wij zullen ervoor zorgen dat de producten worden afgeleverd op het afleveradres dat op uw factuur staat vermeld.

Wij zullen redelijke inspanningen leveren om uw producten te verzenden op of voor de datum voor verzending vermeld op onze factuur of, indien geen datum is vermeld op onze factuur, zal de verzending plaatsvinden binnen 21 dagen na de datum van betaling van de factuur.

RISICO EN EIGENDOM

Eigendom van de producten gaat pas op u over na ontvangst door ons van de volledige betaling van alle voor de producten verschuldigde bedragen (inclusief verzendkosten).

De producten zijn voor uw risico vanaf het moment van verzending en moeten dienovereenkomstig worden verzekerd.

CONSUMENTEN: RETOURBELEID

Indien u een zakelijke klant bent, wordt het toepasselijke retourbeleid uiteengezet in Paragraaf [12].

Krachtens de Wet Koop op Afstand kunt u een overeenkomst op afstand voor de aankoop van een product of producten van ons op elk gewenst moment annuleren binnen 7 werkdagen na de dag waarop u de betreffende producten hebt ontvangen (met inachtneming van de hieronder vermelde beperkingen).

Om een overeenkomst op deze manier te annuleren, moet u ons schriftelijk in kennis stellen van de annulering.

[U hebt een dergelijk recht niet voor zover een contract betrekking heeft op:

 • De levering van producten die het Productassortiment van Ngenco vormen dat door u reeds geopend werd.
 • De levering van producten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markten die wij niet kunnen beheersen;
 • De levering van goederen die volgens uw specificaties zijn gemaakt of duidelijk gepersonaliseerd zijn; of
 • De levering van goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of die snel kunnen bederven of verouderen.

Als u een contract op deze basis annuleert, moet u de producten onmiddellijk aan ons terugsturen, in dezelfde staat waarin u ze hebt ontvangen.

Als u een contract op deze basis annuleert, krijgt u het volledige bedrag terugbetaald (inclusief de kosten voor het verzenden van de producten naar u). U zult echter verantwoordelijk zijn voor het betalen van de kosten van het terugzenden van het product naar ons.

Als u een contract op deze basis annuleert en u de producten niet aan ons terugstuurt, kunnen wij de producten terughalen en u de kosten in rekening brengen die wij hiervoor maken. Ook als u de producten op onze kosten terugstuurt, kunnen wij die kosten aan u doorrekenen.

 1. CONSUMENTEN: WETTELIJKE RECHTEN

Indien u een consument bent, zullen uw wettelijke rechten, die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt, niet worden beïnvloed door de verkoopvoorwaarden.

 1. ZAKELIJKE KLANTEN: BEPERKING VAN GARANTIES

Deze Sectie is alleen van toepassing op zakelijke klanten, niet op consumenten.

Wij garanderen aan zakelijke klanten dat de producten gekocht van onze website:

 • (a) in alle materiële opzichten voldoen aan alle toepasselijke specificaties van dergelijke producten [gepubliceerd op onze website / uitgegeven door ons]; en
 • (b) vrij zijn van materiële defecten in materialen en vakmanschap voor een periode van [12 maanden] vanaf de leveringsdatum van de producten.

Deze verkoopvoorwaarden beschrijven de volledige omvang van onze verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot de producten die wij op grond hiervan aan zakelijke klanten leveren. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving en onder voorbehoud van de eerste paragraaf van artikel [15], worden alle voorwaarden, garanties of andere voorwaarden met betrekking tot de producten die anders geïmpliceerd zouden kunnen worden in een contract met een zakelijke klant onder deze verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

ZAKELIJKE KLANTEN: TERUGZENDINGSBELEID

Deze sectie is van toepassing op zakelijke klanten, niet op consumenten. Indien u een consument bent, is het toepasselijke retourbeleid uiteengezet in Paragraaf [9].

Volgens onze aanwijzingen kunnen producten alleen met onze voorafgaande toestemming [op uw kosten] aan ons worden geretourneerd. Producten die geretourneerd werden, maar in strijd zijn met dit artikel, komen niet in aanmerking voor restitutie of vervanging en u blijft aansprakelijk voor de betaling van de prijs van deze producten.

Wanneer u producten aan ons retourneert in overeenstemming met de bepalingen van deze sectie, en naar onze redelijke mening deze producten niet voldoen aan de garanties uiteengezet in sectie [11], dan heeft u recht op vervangende producten (indien er vervangende producten beschikbaar zijn) of, indien wij hiermee instemmen, een terugbetaling van de prijs die is betaald met betrekking tot deze producten (inclusief alle leveringskosten).

TERUGBETALINGEN

Als u een contract annuleert en recht hebt op een terugbetaling, zullen wij normaal gesproken het geld dat wij van u hebben ontvangen, terugbetalen via dezelfde methode die u oorspronkelijk hebt gebruikt om uw aankoop te betalen. Wij zullen de aan u verschuldigde terugbetaling zo spoedig mogelijk verwerken en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop wij uw geldige kennisgeving van annulering hebben ontvangen.

OVERMACHT

In deze Sectie en Sectie [15] hieronder, betekent “gevallen van overmacht”:

 • Elke gebeurtenis die buiten onze redelijke controle valt;
 • Het niet beschikbaar zijn van grondstoffen, onderdelen of producten; en/of
 • Stroomuitval, industriële geschillen waarbij een derde partij betrokken is;
 • Overheidsvoorschriften, branden, overstromingen, rampen, burgerlijke onlusten, terroristische aanslagen, oorlogen of pandemieë

Indien een geval van overmacht aanleiding geeft tot een tekortkoming of vertraging in de uitvoering van onze verplichtingen onder deze verkoopvoorwaarden, zullen deze verplichtingen worden opgeschort voor de duur van het geval van overmacht.

[Als we ons bewust worden van een geval van overmacht dat aanleiding geeft tot, of dat waarschijnlijk aanleiding geeft tot, een mislukking of vertraging bij het nakomen van onze verplichtingen onder deze verkoopvoorwaarden, zullen we u onmiddellijk op de hoogte brengen.]

[Wij zullen redelijke stappen ondernemen om de gevolgen van de eventuele overmacht te beperken].

BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

Niets in de verkoopvoorwaarden zal:

 • de aansprakelijkheid van een partij voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of uitsluiten.
 • de aansprakelijkheid van een partij voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken door die partij beperken of uitsluiten.
 • de aansprakelijkheid van een partij te beperken of uit te sluiten op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving of de aansprakelijkheid van een partij uit te sluiten die niet mag worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving. Als u een consument bent, zullen uw wettelijke rechten, die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt, niet worden beïnvloed door de verkoopvoorwaarden.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid die in dit artikel [en elders in de verkoopvoorwaarden] worden uiteengezet:

 • zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf.
 • zijn van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de verkoopvoorwaarden of die verband houden met het onderwerp van de verkoopvoorwaarden, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en uit schending van een wettelijke plicht.

[Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige verliezen die voortvloeien uit een geval van overmacht].

[Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot zakelijke verliezen, zoals verlies van of schade aan winsten, inkomsten, inkomsten, gebruik, productie, verwachte besparingen, zaken, contracten, commerciële mogelijkheden of goodwill].

[Als u een zakelijke klant bent,] zijn wij niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot enig verlies of corruptie van gegevens, database of software.]

[Als u een zakelijke klant bent,] zijn wij niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot enige bijzondere, indirecte of gevolgschade of verlies.

[Als u een zakelijke klant bent,] zijn wij niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot enige bijzondere, indirecte of gevolgschade of verlies.

[Als u een zakelijke klant bent,] zal onze totale aansprakelijkheid jegens u op grond van de verkoopvoorwaarden niet hoger zijn dan het hoogste van de volgende bedragen: het totale bedrag dat door u aan ons is betaald en moet worden betaald op grond van de verkoopvoorwaarden.

ZAKELIJKE KLANTEN: SCHADELOOSSTELLING

Indien u een zakelijke klant bent, vrijwaart u ons hierbij en verbindt u zich ertoe ons te vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden, verliezen, schade, uitgaven en kosten (met inbegrip van juridische kosten en bedragen betaald ter schikking van een eis, actie of claim) die direct of indirect voortvloeien uit een inbreuk door u op één van uw verplichtingen onder deze verkoopvoorwaarden.